onze oplossingen

algemene voorwaarden

Tenzij anders bepaald, worden onze goederen en diensten verkocht en afgeleverd in onze instelling. De uitgifte van effecten of handelspapier leidt niet tot schuldvernieuwing. Bij niet-betaling op de vervaldag van slechts één enkel effect wordt onze ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Indien uitstel van betaling werd bekomen, wordt, bij niet naleven van de nieuwe vervaldag, de totale schuld onmiddellijk invorderbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan één maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 10% verhoogd en dit met een minimumbedrag van 25 euro. De schuldenaar zal daarenboven verwijlintresten verschuldigd zijn tegen de jaarlijkse rentevoet gelijk aan de rentevoet in voorschotrekeningencourant van de Nationale Bank van België op de vervaldag, verhoogd met 1% met als minimum de rentevoet van 12% te berekenen op het bedrag van de factuur, en zonder ingebrekestelling. Al onze goederen, zelfs bij vrachtvrije verzending, reizen op risico van de bestemmeling. Eventuele klachten moeten ingediend worden per aangetekend schrijven aan het adres van onze instelling, uiterlijk 48 uur na ontvangst van de goederen. In geval van rechtsgeschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van onze instelling bevoegd.

 

Van deze bijzondere juridische bepaling wordt niet afgeweken, noch voor onze onmiddellijke vereffeningen, noch voor onze schikkingen per wissel. Het storten van een voorschot is vereist alvorens de werkzaamheden worden aangevat.

 

De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma maar kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van onze toekomstige promotieacties. U hebt het recht deze gegevens in te zien en eventuele verbeteringen ervan aan te vragen (wet van 8.12.95).


© Copyright 2020 by Evolutive Systems. All Rights Reserved. Algemene voorwaarden.
created by BM Graphics powered by dsweb.be